5

Background:

I am currently trying to crack a salted md5 hash which I have recovered from an embedded device running busybox and manufactured in china.

I have tried john the ripper using all of the wordlists I could find in Kali.

I have tried cloudcracker and that returned no results.

I am currently brute-forcing on a machine with several GPUS using oclHashcat but haven't got anything back yet.

I have a serial console on the device which is in English. I have a low privileged account with the username jdoe and no password. I have handed this to someone who is much better at Linux privesc than I am.

I want to ensure that the device does not have a noddy password in Chinese. I.e. whatever the equivalent of "password" "hello" "letmein" etc. would be if you were a electronics factory in Shenzhen.

I am aware that there are multiple Chinese dialects but would be interested in wordlists from any of them as it would be worth a try anyway and they may be useful on similar devices.


TLDR: I have tried Google and had difficulty finding Chinese or "pinyin" wordlists suitable for dictionary attacks. I have searched this site and found some good sources for wordlists which I will probably try next but they are mainly in English and I have not seen any in Chinese.

Does anyone know of a good source for them?


Edit: Further searching has found me this http://www.backtrack-linux.org/forums/showthread.php?t=27764 which I will try. I am unsure if that will provide decent coverage for my purposes though.


Edit 2:

I have posted an ascii seed symbol wordlist generated from the top answer below at http://pastebin.com/aHrnZF57

This should be able to be used to generate wordlists of your desired length by using the "crunch" wordlist generator or your favourite alternative tool.

For example:

Save the raw pastebin data as seed.txt in your home directory then invoke:

crunch MIN MAX -q ~\seed.txt -o myOutputWordlist.txt

The same can be done by substituting my seed list with some of those available from the backtrack-linux forums thread linked above.

Hope this helps anyone with this problem - Happy bruteforcing :)

1
 • There's only a small amount of pinyin possibilities, if you really wanted to you could just look up initials and finals and combine them and you'll have the full... what?... 400 possible combinations?
  – Mallow
  Sep 13, 2014 at 8:32

1 Answer 1

11

Chinese (Mandarin) is a very phonologically restrictive language with a limited amount of possible syllables. Hence, you can make a table consisting of every possible syllable in the Chinese language as exemplified here:

    a    ai   au   an   aŋ   e    ə    əi   əu   ən   əŋ   i    ia   iai   iau   ian   iaŋ   ie   iə   iəu   iən   iəŋ   io   iu   iuan  iuə   iun   iuəŋ  aɻ   o    u    ua   uai   uan   uaŋ   uə   uəi   uən   uəŋ   m    n    ŋ   
    a    ai   ao   an   ang   ê    e    ei   ou   en   eng   yi   ya   yai   yao   yan   yang  yê   ye   you   yin   ying  yo   yu   yuan  yue   yun   yong  er   o    wu   wa   wai   wan   wang  wo   wei   wun   weng  m    n    ng   
p    ba   bai   bao   ban   bang      bo   bei       ben   beng  bi           biao  bian  biang      bie   biu   bin   bing                                  bu                                               
pʰ   pa   pai   pao   pan   pang      po   pei   pou   pen   peng  pi           piao  pian          pie   piu   pin   ping                                  pu                                               
m    ma   mai   mao   man   mang      mo   mei   mou   men   meng  mi           miao  mian          mie   miu   min   ming                                  mu                                               
f    fa           fan   fang      fo   fei   fou   fen   feng                                                                              fu                                               
t    da   dai   dao   dan   dang      de   dei   dou   den   deng  di           diao  dian          die   diu       ding                                  du           duan      duo   dui   dun   dong              
tʰ   ta   tai   tao   tan   tang      te       tou       teng  ti           tiao  tian          tie   tiu       ting                                  tu           tuan      tuo   tui   tun   tong              
n    na   nai   nao   nan   nang      ne   nei   nou   nen   neng  ni           niao  nian  niang      nie   niu   nin   ning      nü       nüe                   nu           nuan      nuo           nong              
l    la   lai   lao   lan   lang      le   lei   lou       leng  li   lia       liao  lian  liang      lie   liu   lin   ling      lü       lüe               lo   lu           luan      luo       lun   long              
ts   za   zai   zao   zan   zang      ze   zei   zou   zen   zeng  zi                                                                           zu           zuan      zuo   zui   zun   zong              
tsʰ   ca   cai   cao   can   cang      ce       cou   cen   ceng  ci                                                                           cu           cuan      cuo   cui   cun   cong              
s    sa   sai   sao   san   sang      se       sou   sen   seng  si                                                                           su           suan      suo   sui   sun   song              
tʂ   zha   zhai  zhao  zhan  zhang      zhe   zhei  zhou  zhen  zheng  zhi                                                                           zhu   zhua  zhuai  zhuan  zhuang zhuo  zhui  zhun  zhong             
tʂʰ   cha   chai  chao  chan  chang      che       chou  chen  cheng  chi                                                                           chu   chua  chuai  chuan  chuang chuo  chui  chun  chong             
ʂ    sha   shai  shao  shan  shang      she   shei  shou  shen  sheng  shi                                                                           shu   shua  shuai  shuan  shuang shuo  shui  shun                  
ɻ            rao   ran   rang      re       rou   ren   reng  ri                                                                           ru   rua       ruan      ruo   rui   run   rong              
tɕ                                               ji   jia       jiao  jian  jiang      jie   jiu   jin   jing      ju   juan  jue   jun   jiong                                                         
tɕʰ                                               qi   qia       qiao  qian  qiang      qie   qiu   qin   qing      qu   quan  que   qun   qiong                                                         
ɕ                                                xi   xia       xiao  xian  xiang      xie   xiu   xin   xing      xu   xuan  xue   xun   xiong                                                         
k    ga   gai   gao   gan   gang      ge   gei   gou   gen   geng                                                                              gu   gua   guai  guan  guang  guo   gui   gun   gong              
kʰ   ka   kai   kao   kan   kang      ke   kei   kou   ken   keng                                                                              ku   kua   kuai  kuan  kuang  kuo   kui   kun   kong              
x    ha   hai   hao   han   hang      he   hei   hou   hen   heng                                                                              hu   hua   huai  huan  huang  huo   hui   hun   hong              

The first row are the column headings and the first column are the row headings. Thus, you can ignore the first row and column as they were for my aid in learning Mandarin pronounciation.

You may want to substitute ü with v as that is how it is inputted on a keyboard since no pinyin syllable uses v. (It’s quite a bit more accessible than typing an accented character.)

Many syllables are not used and their positions are, thus, empty in the table giving a total of 410 possible syllables. Furthermore, there are 5 tones (beginning with 0) in the Mandarin Chinese language denoted by numbers, so a password could be something like gao1mi4. Counting the tones, there are 2050 possible syllables. With Chinese words being typically 1 to 3 syllables long, it's a real possibility that you could break a Pinyin-based password in less than 8,615,125,000 attempts using random combinations of syllables and tones without the aid of a word list.

3
 • Awesome - thanks. Will try and build a list from this and possibly use markov chaining to see if I can improve it. Will upvote when I have the rep and post my list as a comment to my question.
  – Stu W
  Apr 16, 2014 at 8:05
 • If I may add some more hints, typing Pinyin in an IME does not require the use of the SHIFT or CAPS LOCK keys. You might want to start with all lowercase. I can also see a Chinese user will probably omit the tone number altogether. The Chinese military was known to send messages in pinyin without the tones because they could be understood without the tones anyway.
  – Kevin Li
  Apr 18, 2014 at 21:18
 • 1
  I've added a textual table to replace the graphic one I took from Pinyin.info. This one can be copied into other software. If you want a challenge, there are 4 standardized vocabulary lists from the Taiwanese government. Basically, the words on that list are the ones people will most likely use. They are listed with the Pinyin, although they use tone marks and not tone numbers. sc-top.org.tw/download/800Words_Beginners.pdf sc-top.org.tw/download/8000_Basic.pdf sc-top.org.tw/download/8000_Intermediate.pdf sc-top.org.tw/download/8000_Advanced.pdf
  – Kevin Li
  Apr 18, 2014 at 22:12

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .