67,049 Reputation

20 yesterday
20 2 days ago
20 Nov 14
10 Nov 13
10 Nov 12
10 Nov 7
30 Nov 5
10 Nov 3
-20 Nov 2
10 Nov 1
30 Oct 31
10 Oct 29
10 Oct 28
-10 Oct 26
20 Oct 25
10 Oct 24
10 Oct 22
10 Oct 18
-20 Oct 17
10 Oct 15
10 Oct 13
10 Oct 11
10 Oct 10
20 Oct 9
-10 Oct 8
0 Oct 5
30 Oct 4
-10 Oct 3
0 Oct 2
20 Sep 30